top of page

“Elektron kitablar” Verilənlər bazası Qarabağın tarixini, mədəniyyətini, eləcə də müxtəlif elm və yaradıcılıq sahələrini əhatə edən kitabların elektron variantlarının toplandığı Elektron Kitabxanadır.

Hörmətli Müəlliflər!


Siz öz əsərlərinizin elektron variantının Kəlbəcər Saytının  “Elektron Kitablar” Verilənlər bazasında yerləşdirilməsini istəyirsinizsə, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublıkası Qanununun 18-ci və 19-cü maddələrinə uyğun olaraq müəlliflik hüququ haqqında razılaşmanı imzalayıb, əsərinizi və razılaşmanın surətini aşağıdakı e-mail ünvanına göndərə bilərsiniz.

kalbajar93@hotmail.com

bottom of page