Şabər ŞƏMŞİROĞLU


Qur­ba­nov Şa­bər Şəm­şir oğ­lu 1935-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Ağ­da­ban kən­din­də ana­dan olub. 1952-ci il­də or­ta mək­təbi bi­ti­rib, öz kənd­lə­rin­də mü­ha­sib kö­mək­çi­si, daha son­ra uzun müd­dət mək­təb­də tə­sər­rü­fat mü­diri olub. 1992-ci ilin Ağ­da­ban faciə­sin­dən son­ra Tər­tər ra­yo­nu­nun Sey­dim­li kən­din­də məs­kun­la­şıb. Şə­hid ata­sı­dır. Dədə Şəm­şir, Ağdabanlı Qur­ban oğa­cı­ndan olduğundan sa­za-sözə bağ­lı­dır. Bədii ya­ra­dı­cı­lıq­la məş­ğul olur.

5 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.