Əli Qurban DASTANÇI


Qur­ba­nov Əli Ab­dul­la oğ­lu 1930-cu il­də Göy­çə ma­ha­lı­nın Ağ­kil­sə kən­din­də ana­dan olub. 1948-ci il­də or­ta mək­tə­bi, 1953-cü il­də H. Zər­dabi adına Gən­cə Döv­lət Pe­da­qoji İns­ti­tu­tunu bi­ti­rib. Hə­min il­dən 1990-cı ilə qə­dər Kəl­bə­cər­də ya­şa­yıb, iş­lə­yib. Əv­vəl­lər müəl­lim, son­ra­lar uzun müd­dət ra­yon xalq maa­rifi şö­bə­sin­də me­to­dist, 1976-86-cı il­lər­də isə  Kəl­bə­cər­də çı­xan «Ye­ni­lik» ra­yon qə­ze­ti­nin re­dak­toru olub. Əli Qur­ban Das­tan­çı Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar, Jur­na­list­lər  və Aşıq­lar bir­lik­lə­ri­nin üz­vü, «Ye­tim Hü­seyn das­ta­nı», «Ba­la­sı­yam bu dağ­la­rın», «Göy­çəgü­lü»,  «Beş das­tan»,  «De­yiş­mə­lər-dərd­dəş­mə­lər», «Sə­məd ağa das­ta­nı», «Söz də­yir­man­da­kı­dı», «Göy­çə: Fi­ru­din qül­lə­si» və s. ki­tab­la­rı­nın müəl­li­fi­dir. Əli Qur­ban Das­tan­çı 2004-cü il­də və­fat edib, Gən­cə şə­hə­rin­də dəfn olunub.

20 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

            Copyright  © 2020        |       www.kalbajar.com        |      Əlaqə :(+994 55) 585-55-58     |     Email : kalbajar93@hotmail.com        |      Development by Rashad Abdullayev