top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Ənvər RZA


Rza­yev Ən­vər İs­ma­yıl oğ­lu 1939-cu il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Aşağı Binə kən­din­də ana­dan olub. 1957-ci il­də Kəl­bə­cər­də or­ta mək­tə­bi, 1962-ci il­də  isə Azər­bay­can Xa­rici Dil­lər İns­ti­tu­tu­nun in­gi­lis dili fa­kül­tə­sini fərq­lən­mə dip­lomu ilə bi­ti­rib. İns­ti­tut­da iş­lə­yə-iş­ləyə dis­ser­ta­siya mü­dafiə edə­rək, fi­lo­lo­giya elm­ləri na­mi­zədi alim­lik də­rə­cəsi alıb. Ça­lış­dığı ins­ti­tut­da son­ra­lar ka­fed­ra mü­diri iş­lə­yib. Ən­vər Rza hələ or­ta mək­təb il­lə­rin­dən şer yaz­mağa baş­la­yıb. Şer­ləri res­pub­li­ka­nın bir sıra mət­buat or­qan­la­rın­da dərc olu­nub. O, həm də is­te­dad­lı bir tər­cü­məçi kimi ədəbi ic­timaiy­yət­də ta­nı­nıb. Bö­yük in­gi­lis şai­ri Bay­ro­nun poe­ma­la­rını ori­ji­nal­dan di­li­mizə tər­cümə edən ilk azər­bay­can­lı şair­dir. O, Şil­ler və di­gər Av­ropa şair­lə­rin­dən et­diyi tər­cü­mə­ləri res­pub­lika mət­bua­tın­da Azər­bay­can oxu­cu­la­rına çat­dı­rıb. 1985-ci il­dən  Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vü olub. 1987-ci il­də Mosk­vada ürək xəs­tə­li­yin­dən və­fat edib. Öz ar­zu­suna gö­rə doğ­ma kənd­lə­rin­də dəfn edi­lib. «Sənsiz», «Könlümə bahar düşüb», «Nə yaxşı görüşdük», «Dağların dustaq balası» və s. kitablarının müəllifidir

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page