top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Əyyub CABBAROV


Əy­yub İm­ran oğ­lu Cab­ba­rov 1934-cü il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Məm­məd­səfi kən­din­də ana­dan olub. Or­ta mək­təbi bi­tir­dik­dən son­ra uzun müd­dət təh­si­lini da­vam et­dirə bil­mə­yib. 1964-67-ci il­lər­də Ba­kıda  te­x­ni­kum­da mü­ha­si­bat ix­ti­sa­sına yi­yə­lə­nib. Kəl­bə­cər­də bir sıra təş­ki­lat­lar­da ix­ti­sası üz­rə ça­lı­şıb. Kəl­bə­cər iş­ğal olun­duq­dan son­ra Gən­cədə məs­kun­la­şan Əy­yub Cab­ba­rov hələ gənc yaş­la­rın­dan in­cə ruh­lu li­rik şer­lər müəl­lifi kimi məş­hur­la­şıb. Şer­ləri bir sıra mət­buat or­qan­la­rın­da dərc olun­sa da,  ki­tabı 1999-cu il­də (hər iki qar­da­şın: Əy­yub və Ya­qu­bun bir­gə im­zası ilə) «Ya­man­ca tu­tul­duq qar­ğı­şa, dağ­lar» adı ilə nəşr edilib.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page