top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Adil CƏMİL


Cə­mi­lov Adil Sa­va­lan oğ­lu 1954-cü il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Gü­nəş­li (Kil­sə­li) kən­din­də müəl­lim ai­lə­sin­də ana­dan olub. İb­tidai təh­si­lini doğ­ma kənd mək­tə­bin­də alan­dan son­ra Min­gə­çe­vir şə­hə­rin­də 9 say­lı or­ta mək­təbi bi­ti­rib (1970). 1977-ci il­də in­diki BDU-nun jur­na­lis­tika fa­kül­tə­si­ni, 1985-ci il­də APX­D-nin nəz­din­dəki ikil­lik ərəb dili şö­bə­sini bi­ti­rib. Sonralar AMEA  Ni­zami adına Ədə­biy­yat İns­ti­tu­tu­nun dis­ser­tan­tı ola­raq «Ma­nas» eposu və türk das­tan­çı­lıq ənə­nə­si» möv­zu­sun­da na­mi­zəd­lik dis­ser­ta­si­yası ya­zıb mü­dafiə et­miş və fi­lo­lo­giya elm­ləri na­mi­zədi alim­lik də­rə­cəsi al­mış­dır. Şair-tür­ko­loq, tər­cü­mə­çi-pub­li­sist A. Cə­mil 10-dan ar­tıq ki­ta­bın müəl­li­fi, Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar və Jur­na­list­lər Bir­lik­lə­ri­nin üz­vü, «Qı­zıl qə­ləm», «H.B. Zər­da­bi», «A­raz» mü­ka­fat­la­rı­nın lau­rea­tı­dır.


İran, Tür­ki­yə, Ru­si­ya, Qır­ğı­zıs­tan­da şer­ləri və el­mi mə­qa­lə­ləri dərc olu­nub. Şer­lə­rinə mah­nı­lar bəs­tə­lə­nib. Bir neçə bey­nəl­xalq  sim­pozium və ədəbi fes­ti­val­la­rın iş­ti­rak­çısı olub. A­dil Cə­mil 1978-ci il­dən bu vax­ta qə­dər müx­tə­lif mət­buat or­qan­la­rın­da rəh­bər və­zi­fə­lər­də ça­lı­şıb. Ha­zır­da AMEA Folklor İnstitutunun bö­yük el­mi iş­çi­si, «Ə­də­biy­yat» qə­ze­ti­nin şöbə müdiridir.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page