top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Akif KAMAL


Ka­ma­lov Akif Haq­ver­di oğ­lu 1960-cı il no­yab­rın 2-də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Aşağı Ay­rım kən­din­də ana­dan olub. 1977-ci il­də Kəl­bə­cər şə­hər 2 say­lı or­ta mək­tə­bini bi­ti­rib.  1987-ci il­də Azər­bay­can Kənd Tə­sər­rü­fatı İns­ti­tu­tu­nun iq­ti­sa­diy­yat fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. “N” say­lı hər­bi his­sə­lə­rin tər­ki­bin­də Ağ­də­rə, La­çın, Mu­rov­dağ, Fü­zu­li, Ağ­dam, Tər­tər böl­gə­lə­rin­də ge­dən dö­yüş­lər­də iş­ti­rak edib. 1997-ci il­də or­du sı­ra­la­rın­dan mü­ha­ribə ve­te­ranı kimi (eh­ti­yat­da olan ka­pi­tan rüt­bə­sin­də) tər­xis olu­nub. 2002-ci il­də “Dağ­lar bizi ba­ğış­la­maz”  ad­lı şer­lər ki­tabı nəşr olunub.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page