top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Bəhmən VƏTƏNOĞLU


Bəh­mən Ka­lış oğ­lu Ab­ba­sov 1932-ci il de­kab­rın 31-də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Lev kən­din­də ana­dan olub. 1960-cı il­də Azər­bay­can Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin ta­rix fa­kül­tə­sinə da­xil olan Bəh­mən oranı bi­tir­dik­dən son­ra əv­vəl­cə Lev kənd or­ta mək­tə­bin­də müəl­lim, son­ra 20 il mək­təb di­rek­toru iş­lə­yib. Hələ gənc­li­yin­dən Bəh­mən Və­tə­noğ­lu­nun şer­ləri xalq ara­sın­da ge­niş ya­yı­lıb, dil­lər əz­bəri ol­sa da, uzun müd­dət ki­tab çap et­dir­mək ona nə­sib ol­ma­yıb. Bu­nun da öz sə­bəb­ləri var idi. Keç­miş so­vet re­jimi Bəh­mən Və­tə­noğ­lu ki­mi, o döv­rün bü­rok­ra­tik ən­gəl­lə­rini tən­qid atə­şinə tu­tan­ları mət­buat­dan uzaq­laş­dır­mış­dı. Buna bax­ma­ya­raq, Bəh­mən Və­tə­noğ­lu­nun şer­ləri si­nə­lər­də, dil­lər­də, aşıq­la­rın, mü­ğən­ni­lə­rin ifa­sın­da toy, şən­lik məc­lis­lə­ri­nin bə­zə­yinə çev­ril­miş­di. Kəl­bə­cər iş­ğal olun­duq­dan son­ra Gən­cədə məs­kün­laş­mış Bəh­mən Və­tə­noğ­lu da yurd nis­ki­linə döz­mə­yə­rək 2004-cü il sent­yabr ayı­nın 30-da bey­ninə qə­fil qan sız­masın­dan və­fat edib. Xan­lar­da dəfn olu­nub. A­zər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vü Bəh­mən Və­tə­noğ­lu­nun bir neçə şer ki­tabı oxu­cu­la­rına ya­di­gar qalıb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page