Bu adı yadda saxlayın: Xəqani KƏDƏR


(Xəqani Pənah oğlu Zeynalabdinov) – 1993-cü ildə Kəlbəcərdən Goranboyun Qaraçinar kəndinə məcburi köçkün olaraq gəlmiş ailədə dünyaya göz açıb. 1999-cu ildən doğmaları ilə birgə Şəmkirin Yuxarı Çaykənd kəndində daşınıb. 2001-ci ildə Yuxarı Çaykənd orta məktəbinə daxil olub və 2011-ci ildə məktəbi bitirib. Ən çox sevdiyi fənn ədəbiyyat olub; hələ şagirdkən şeirlər yazmağa başlayıb. Əsasən aşıq-ozan təfəkkürlü heca şeirləri yazır. Şeirlərində yurd həsrəti aparıcı xətt təşkil edir. Gənc şairin özünə KƏDƏR təxəllüsü götürməsi də heç təsadüfi deyil...


YETİŞDİRİB


Başqa cür gəlibdir bu payız, bu il,

Bu payız, hər şeyi kəm yetişdirib.

Təkcə ürəyimin məhsulu boldu,

Ürəyim bolluca qəm yetişdirib.

Elə saralmışam, elə solmuşam,

Həsrətə, möhnətə düçar olmuşam,

Elə kövrəlmişəm, elə dolmuşam,

Gözüm ağlamağa nəm yetişdirib.

Neyləyim almıram kamı dünyadan,

Bezmişəm bu qəddar, cani dünyadan,

Xəqani, köçməyə fani dünyadan,

Bu dövran yaxşıca çəm yetişdirib.


DÜNYA


Yığdıqca dərdini yığdın üstümə,

Yaman yuxa gördün üzümü, dünya.

Qoymadın çatmağa, arzu-istəyə,

Bağladın yolumu-izimi, dünya.

Dinəndə başımı qəminlə qatdın,

Gözümün yaşından dərya yaratdın;

Hicran tonqalını sinəmdə çatdın,

Üfürdün odumu-közümü, dünya.

Hey qəmə bürüdün, qəhərə saldın,

Şərbətə çağırdın, zəhərə saldın;

Axırda dediyin təhərə saldın,

Gətirdin yerlərə dizimi, dünya.

Fikir Xəqanini yandırıb-yaxıb,

Ürəyim şam kimi əriyib, axıb;

Bir günə qoymusan, özüm də baxıb,

tanıya bilmirəm özümü, dünya.


QAYIDIM


Vaxtsız əcəl, bir anlığa ömür ver,

Gedim o dağları gəzim, qayıdım.

Ala gözlü bulaqlarda yuyunum,

Şehli bənövşəni üzüm, qayıdım.

Zirvələrin yağışına baxım mən,

Şimşək olub, qayasına çaxım mən;

Tərtər kimi sızıldayıb axım mən,

Vətən daşlarından süzüm, qayıdım.

Xəqani, yanırsan Vətən odunda,

Gör kimlər dayanıb Babək yurdunda!?

Şanlı tariximə mən öz adımda,

Silinməz bir imza yazım, qayıdım..!


SEVGİ


Danışma sevgidən yamandı-yaman,

İnsanı odlara atandı sevgi.

Silinməz varlıqdı bir ömür boyu,

Uyub, ürəklərdə yatandı sevgi.

Bəzən qəlbi açıb gülə döndərir,

Bəzən göz yaşını selə döndərir;

Bəzən də yandırıb külə döndərir,

Sevinci həsrətə qatandı sevgi.

Silinmir ürəkdən xatirələri,

Unutmaq olarmı sevən illəri? –

Bəzən həyatınnan alıb nələri,

Yaxşını yamana satandı sevgi.

Küsüb inciyirsən dolaşsa gendən,

Yandırır qəlbini sevdiyin gündən.

Xəqani, asılı deyil ki səndən,

Gizlicə qəlbində bitəndi sevgi.!


AY ZALIM


Sən gedəndən göyüm-göyüm göynüyür,

Ürəyimdə göynərtim var, ay zalım.

Çatmasam da, sevincinə ömürlük,

Həsrətində niyyətim var, ay zalım.

Yoxluğundan bezikmişəm, aman, oyy,

Qəlbim olub bir inləyən kaman, oyy..!

Yaman dərddi, yaman dərddi, yaman, oyy,

Bu kor baxta nifrətim var, ay zalım.

Xəqanini yaman günə qoyma, gəl,

Bağrım başın möhnətinlə oyma, gəl,

Belə vaxtsız ayrılığa qıyma, gəl,

Gözlərinlə ülfətim var, ay zalım.


YATIR


Mənim qucağımda doğma həsrətim,

Sənin qucağında özgələr yatır.

Mənim gözlərimdə dərdim, möhnətim,

Sənin gözlərində mürgülər yatır.

Sənin yatağında eşqin həvəsi,

Mənim yatağımda eşqimin nəsi…

Sənin yatağında körpə nəfəsi,

Mənim yatağımda bürkülər yatır.

Bax, belə yaşarıq, gülüm, bax, belə,

Qovrulur ağzımda dilim, bax, belə…

Sübhəcən gözümdə ölüm, bax, belə,

Mənə heyrətini görk elər… yatır.

Xəqani dərdilə solur hər gecə,

Xəyallar qoynuna alır hər gecə;

Kövrəlir, döyrükür, dolur hər gecə,

Bir ağlar-sızlayar, bir gülər… yatır…


AY NƏNƏ


O nurlu çöhrəndən qəm-kədər yağır,

Gözlərin bulud tək dolub, ay nənə.

Doğma ocağından bu ahıl yaşda,

Səni kim çöllərə salıb, ay nənə?

Düşmüsən nahaqdan bu qeylü-qala,

Qaçıb ayaqyalın çıxmısan yola;

Sığmaz yerə-göyə bu dərd, bu bəla,

Yer-göy də dərdindən solub, ay nənə.

Qazanın asılı, külün ocaqda,

Gəvən qurğu üstə, ipin boyaqda,

Ayranın nəhrədə, yunun daraqda,

Çörəyin təndirdə qalıb, ay nənə.

Neynədi Allaha yazıq, fağır el?

Yağı fitnəsindən oldu yağır el;

Səninlə birlikdə neçə ağır el,

Yurdundan didərgin olub, ay nənə.

Görəndə gözündə bu qəm-qübarı,

Artır Xəqaninin naleyi-zarı;

Yaman qərib olur, qərib məzarı,

Gedəcən qərib də… ölüb, ay nənə.


AY ALLAH


Gözümdə boranlı qışa çevrilib,

Bu güllü-çiçəkli yazım, ay Allah.

Taqətim tükənib, səbrim tükənib,

Qalmayıb həsrətə dözüm, ay Allah.

Yetib kədəriylə oynayır hər gün,

Sıxıb darda məni çeynəyir hər gün;

İnləyir, sızlayır, göynəyir hər gün,

O könül deyilən sazım, ay Allah.

Düzlərdə qalmışam düz həyatımnan,

Bu yanan-yaxılan köz həyatımnan;

Sən, söylə gəl, özüm, öz həyatımnan

nə qədər inciyim, bezim, ay Allah?

Yandım pərvanətək şəmin əlindən,

Gözüm cana doyub nəmin əlindən;

Gəl, al Xəqanini qəmin əlindən,

Sənə qurban olum, özüm, ay Allah.


ÖMRÜMÜN


Kədərin, möhnətin, qəmin əlində,

Verdim bir ilin də bada ömrümün.

Yanmamış bir günü olmadı, Allah,

alova ömrümün, oda ömrümün…

Günlər bir-birindən qəhərli keçdi,

Mənə qəm bitirdi, bəhərli keçdi;

Qismətim ağzıma zəhərli keçdi,

Dili həsrət oldu dada ömrümün.

Fələk yaranandan baxıb göz əydi,

Təqsiri, günahı bilmədi, nəydi?

Toxundu, daşlardan-daşlara dəydi,

Hey gəzdi başında qada ömrümün.

Xəqani, qəlbimi qırıb yaşadım,

Hər anı həsrətnən hörüb, yaşadım.

Ölümü gözümlə görüb yaşadım,

Düşdükcə dərdləri yada ömrümün…


BİR GÜN


Nə yaman gülürsən qəmli  günümə?

Səni bu gülüşün yıxacaq bir gün.

Kimsən olmayacaq dərdi böləsən,

Göz yaşın qəlbinə axacaq bir gün.

Səni zulumlara salacaq yarın,

Ahu-zar olacaq hər ilk baharın;

Bu dönük peymanın, dönük ilqarın,

Unutma, qarşına çıxacaq bir gün..!

Neçə daş ürəyi dağladan fələk,

Bağlanmaz qapılar bağladan fələk,

Məni dara çəkib ağladan fələk,

Səni də yandırıb-yaxacaq bir gün.

Ürəyin darıxıb bələng olacan,

Hər an saralacan, hər an solacan;

Yetib kövrələcən, yetib dolacan,

Qəm-kədər qəlbini sıxacaq bir gün.

Mənimtək kədərdən talan gününə,

Nigaran, narahat qalan gününə…

Şöhrətdən peşiman olan gününə,

Xəqani uzaqdan baxacaq bir gün…


SEVƏSƏN MƏNİ


Kaş qulaq asaydım sözünə sənin,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni..?

Kaş heç “sev” deməzdim, üzünə sənin,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni..?

Mənim çil-çıraqlı bir məkanım yox,

Dəmdə xumarlanan fərli canım yox;

Mənim şöhrətim yox, mənim şanım yox,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni..?

Məndə nə var axı gərəkdən özgə,

Halal duzdan özgə, çörəkdən özgə..?

Bir saf məhəbbətdən, ürəkdən özgə,

Mənim nəyim var ki sevəsən məni..?

Mənim nə bəzəyim nə də bərim var,

Mənim nə qızılım, nə də zərim var;

Get mənim dərdim var, mənim sərim var,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni..?            

Var yoxsa, məhəbbət sayılmır axı,

Köçüb hər ürəkdə duyulmur axı;

Məhəbbət insanı doyurmur axı,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni..?

Yox mənim gövhərim, yox mənim ləlim,

Bir sınan qələmdi, bir əsən əlim;

Sevmə Xəqanini, sevmə, gözəlim,

Mənim nəyim var ki, sevəsən məni.!?


TANIMADINMI?


Ay məni görəndə yad kimi baxan,

Heç məni üzümdən tanımadınmı?

Bu odlu-alovlu baxışlarımdan,

Bu qəmli gözümdən tanımadınmı?

Gəl, ayrıl bircə yol sevinc dəmindən,

Gör bir nələr çəkdim yar sitəmindən..?

Tutarım qalmayıb dərdi-qəmindən,

Bu bitən dözümdən tanımadınmı?

Eşqindən saralan o çəmən mənəm,

Qəmdən şirə çəkib, hey əmən mənəm;

Sən o sən deyilsən, mən həmən mənəm,

Sən məni özümdən tanımadınmı..?

Həmən Xəqaniyəm, həmən, ay zalım,

Sənin üstündədi tamam xəyalım;

Dərdindən yanıram, yamandı halım,

Odumdan-közümdən tanımadınmı?


ARZULAR


Siz necə gözəlsiz, necə şirinsiz,

Yığılıb könlümə dolan arzular.

Məcnuna döndərib Leyli sayağı,

Məni səhralara salan arzular.

Yandınız qəlbimdə amandan, ündən,

Taleyim sizinlə dolandı gendən;

Vüsala çatmamış hey günü-gündən,

Saralan arzular, solan arzular…

Bu qan yaş axıdan gözə neyniyim,

Sinəmdə alışan közə neyniyim?

Yetişə bilmədim sizə, neyniyim,

Ay mənim gözümdə qalan arzular…

Xəqaniyəm, oldum daha gərəksiz,

Bir ömür yaşadım peşman, ürəksiz;

Sevincsiz, istəksiz, eşqsiz, fərəhsiz,

Vallah talan oldum, talan, arzular..!


QAYITMA GERİ


Təzə öyrənirəm sənsizliyimə,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri.

Birtəhər ovudur xəyalın məni,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri.

Sən görən çiçəkli yazım qalmayıb,

Kül oldum, yanmağa közüm qalmayıb;

Daha ürəyimdə dözüm qalmayıb,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri.

Qayıtsan, özünü dana bilərsən,

Neçə qəm-qüssəni ana bilərsən;

Qayıtsan, alışıb yana bilərsən,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri.

Bu sevda yolları boranlı qarsa,

Arzunun, istəyin qulağı karsa,

Hamının bu eşqə qəzəbi varsa,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri.

Bu əzab yükünü götür birtəhər,

Bir sevgi pöhrəsi bitir, birtəhər;

İtir Xəqanini, itir, birtəhər,

Qayıtma, nə olar, qayıtma geri…


GEDİR


At dərdi, çəkmə, qəlbim!

Talanan səndən gedir.

Beşcə günlük həyat var,

Nə yüzdən, mindən gedir.

Dözginən darda əsmə,

Bacar səbrini kəsmə.

Gələcəyə tələsmə,

Ömürdən-gündən gedir.

Yersiz atılma oda,

Xəqanini sal yada;

Şər düşünmə dünyada,

İmandan-dindən gedir.


www.bizimyazi.az

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib. İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olunub.

DSC_6292.JPG

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Bəyanata əsasən 2020-ci il dekabrın 1-dək Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları Azərbaycana qaytarılmalıdır.

Bəyanata uyğun olaraq, noyabrın 20-də Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib.

Bununla da rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi, o cümlədən Ağdam şəhəri azad olunub.

Üçtərəfli bəyanata əsasən, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana təhvil verilib.

Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla, 147 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib.

Dekabrın 1-də Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verilib. Bununla da üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sülh yolu ilə qaytarılması prosesi yekunlaşıb.

 

İşğaldan azad olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siyahısını təqdim edir:
 

27 sentyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri

 • Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər
   

 3 oktyabr
 

 • Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Quycaq kəndləri

 • Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi
   

 4 oktyabr
 

 • Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri
   

5 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri
   

 9 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Sur kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, Süleymanlı, Əfəndilər və Qışlaq kəndləri 

 • Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Görəzilli kəndləri

 • Tərtər rayonunun Çaylı kəndi
   

 14 oktyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri
   

15 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri

 • Füzuli rayonunun Arış kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi
   

 16 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri
   

 17 oktyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri
   

 18 oktyabr
 

 • Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı
   

 19 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri
   

 20 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri

 • Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Noraşen), Çinarlı (Vəng) kəndləri
   

 21 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri

 • Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri
   

 22 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi

 • Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri

 • Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndləri
   

23 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bünyadlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı və Veysəlli kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri
   

 25-26 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı şəhəri.
   

28 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli kəndləri

 • Füzuli rayonunun Mandılı kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndləri.
   

30 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri.
   

2 noyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri

 • Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri.
   

4 noyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləri.


7 noyabr

 

• Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, Qacar, Divanalılar kəndləri

• Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac kəndləri

• Qubadlı rayonunun Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı kəndləri

• Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndi

• Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri kəndləri

• Xocalının Qarabulaq, Moşxmaat kəndləri
 

8 noyabr  
 

 • ŞUŞA şəhəri


9 noyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri

 • Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx,Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli, Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndləri, Bartaz qəsəbəsi

 • Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndləri

 
10 noyabr
 

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatına əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunub.

 • Bəyanata əsasən 2020-ci il noyabrın 15-dək Kəlbəcər rayonu, noyabrın 20-dək Ağdam rayonu, dekabrın 1-dək isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılacaq.
   

20 noyabr
 

 • Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib. Bununla da rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi azad olunub.Xatırladaq ki, Ağdam işğal edilmiş rayonlarımızın arasında əhalinin sayına görə ən böyük rayondur. Rayonda 138 yaşayış məntəqəsi var.
   

25 noyabr
 

 • Üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu da Azərbaycana təhvil verilib.

   

  Qeyd edək ki, Kəlbəcər ərazi baxımından respublikamızın ən böyük rayonlarından biridir.

  2020-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, əhalisi 77 min nəfərdən çoxdur. İşğaldan əvvəl rayonda 147 yaşayış məntəqəsi olub.
   

1 dekabr
 

 • Üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan silahlı birləşmələri Laçın rayonundan

   

  çıxıblar. Rayon Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilib.

  Qeyd edək ki, ərazisi 1800 kvadratkilometr olan Laçın rayonunda bir şəhər, bir

  qəsəbə və 125 kənd olmaqla, ümumlikdə 127 yaşayış məntəqəsi var. 

            Copyright  © 2020        |       www.kalbajar.com        |      Əlaqə :(+994 55) 585-55-58     |     Email : kalbajar93@hotmail.com        |      Development by Rashad Abdullayev