top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Həbib ƏHMƏDOV


Hə­bib Nağı oğ­lu Əh­mə­dov 1932-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Bo­yax­lı kən­din­də ana­dan olub. Ra­yon mər­kə­zin­də or­ta mək­tə­bi,  son­ra Bakı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin ta­rix fa­kül­tə­si­ni, Bakı Ali Par­tiya Mə­k­tə­bini bi­ti­rib. Ay­rı-ay­rı il­lər­də Kəl­bə­cər RPK-da şöbə mü­di­ri, ra­yon ic­raiy­yə ko­mi­tə­si­nin ka­ti­bi, ra­yon­da çı­xan «Ye­ni­lik» qə­ze­ti­nin re­dak­to­ru, mək­təb di­rek­to­ru, tə­mir-ti­kin­ti ida­rə­si­nin mü­diri və­zi­fə­lə­rin­də ça­lı­şıb. Şer­ləri bir sıra mət­buat or­qan­la­rın­da dərc olun­sa da (hələ Kəl­bə­cər­də ikən), ilk ki­tabı – «Xoş gün­lə­rim o dağ­lar­da qa­lıb­dı» 1998-ci il­də işıq üzü gö­rüb. Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lın­dan son­ra Bakı şə­hə­rin­də məs­kunlaşıb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page