top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

İqbal ÇƏPLİ


İq­bal Çəp­li 1947-ci il av­qust ayı­nın 12-də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Çəp­li kən­din­də ana­dan olub. Or­ta təh­si­lini 1966-cı il­də Yan­şaq kən­din­də alıb. 1967-ci il­də H. Zər­dabi adına Gən­cə Döv­lət Pe­da­qoji İns­ti­tu­tu­nun Azər­bay­can dili və ədə­biy­yatı fa­kül­tə­sinə da­xil olub, 1971-ci il­də ali təh­si­lini başa vur­duq­dan­ son­ra tə­yi­nat­la Kəl­bə­cərə gön­də­ri­lib.  İkiil­lik hər­bi xid­mət­dən son­ra Lev və Se­yid­lər kənd or­ta mək­təb­lə­rin­də müəl­lim, 1978-79-cu il­lər­də isə Çəp­li kənd or­ta mək­tə­bi­nin di­rek­toru və­zi­fə­lə­rin­də ça­lı­şıb. 1979-88-ci il­lər­də Çəp­li  kənd XDS-nin səd­ri olub. Ha­zır­da Kəl­bə­cər ra­yon 99 say­lı or­ta mək­tə­bin (mək­təb Ha­cı­kənd qə­sə­bə­sin­­də­dir) müəl­limi olan İq­bal Çəp­li­nin  «Bir də uşaq olay­dım -öm­rü­mün bu ça­ğın­da» şer­lər ki­tabı 2001-ci il­də çap­dan buraxılıb.


Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page