İsmayıl QƏMXAR

1926-cı il fev­ra­lın 26-da Kəl­bə­cər­də ana­dan olub. Or­ta mək­təbi bi­tir­dik­dən son­ra Kəl­bə­cə­rin Zar kən­din­də bir müd­dət rus dili müəl­limi iş­lə­miş­dir. 1943-cü il­də hə­qiqi hər­bi xid­mə­tə, Bö­yük Və­tən mü­ha­ri­bə­sinə çağ­rıl­mış, mü­ha­ri­bə­dən qa­yıt­mış və ti­ca­rət sa­hə­sin­də ça­lış­mış­dır. 1993-cü ilin mart ayın­da  Kəl­bə­cə­rin iş­ğalı uc­ba­tın­dan Gən­cə şə­hə­rin­də mü­vəq­qəti məs­kun­laş­mış, 1998-ci il no­yab­rın 18-də və­fat et­miş­dir. 2001-ci il­də “Qə­rib­lik ni­şa­nə­si” şer­lər ki­tabı çap­dan bu­ra­xılmışdır.

0 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

            Copyright  © 2020        |       www.kalbajar.com        |      Əlaqə :(+994 55) 585-55-58     |     Email : kalbajar93@hotmail.com        |      Development by Rashad Abdullayev