KƏLBƏCƏR POEZİYASINA SƏYYAHƏT SİLSİLƏSİNDƏN-VAQİF HÜSEYN OĞLU SƏLİMOVŞAİRİN POEZİYASINA QISA BAXIŞ.

Hələ zirvələlərə qalxmamısız, siz; Kaş ki, görəydiniz, bir səhər-səhər .. Ətrafda buludlar – dalğalı dəniz; Elə bil, qayıqdı, üzür zirvələr. Vaqif Səlimov.

Mən Vaqifi hələ Kəlbəcərdən, orta məktəb illərindən tanıyıram..Yadımda qalmayıb bəlkə hələ yoldaşlığımız da olubdur.. O zamanlar hiss etməzdim ki, bu gəncin ürəyində böyük bir poeziya eşqi yuva salıb..İllər öz qayğısıyla baş alıb getdi..Necə ki, bizim gəncliyimiz bizi ömrün yarı yolunda tərk edən kimi..

Sonra məlum Qarabağ hadisələri, yurd-yuvamızdan didərginlik və qaçqınlıq-köçkünlük qayğıları demək olar ki, çoxumuzu bir-birinə yad elədi. Qohumlarla, dostlarla yalnız xeyirdə-şərdə görüşə bilirik.. Yaxşı ki, bu vertual aləm varmış. Elə bu aləmin vasitəsi ilə az-az da olsa bəzi keçmiş dostlarla əlaqə yarada bildik.. Vaqif Səlimov işləri ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının Minvod şəhərində yaşayır.. Statusunda paylaşdığı şeirlərlə maraqlandım..Onun da poeziyasında yurd-yuva nisgili, vətən ağrı-acısı özünü açıq-aydın göstərirdi. Şairin şeirləri ürəyəyatımlı və klassik ənənələrə söykənmiş olduğundan özünə oxucu toplaya bilmiş və könüllərə yol tapmışdır. Tərcümeyi halından qısa arayış: Vaqif Hüseyn oğlu Səlimov 1950-ci il 15 noyabrda Kəlbəcər rayonunun Quşyuvası kəndində anadan olmuşdur. Ç. İldırım adına AzPİ-nin (indiki Texniki Universitetin) avtomobil nəqiliyyatı fakultəsini bitirib.. Hal-hazırda Rusya Federasiyasının Minvod ( Minarolnıe voda) şəhərində yaşayır. Şərab zavodunda direktor mavini vəzifəsində çalışır.. ,,BƏXTİMİ ÖZÜM YAZDIM" adl bir kitabım çap olunmuşdur.

Onun gəraylıları, qoşmaları, təcnisləri həmişə poeziya sevərlərin diqqətini özünə cəlb eləmiş və yeri gəldikcə məclislərin bəzəyinə çevrilmişdir. Bəzən özünü danlamaq da şeirlərində nəzərə çarpır:

A yları-illəri verib heç nəyə; Mən özüm etmişəm, talan ömrümü... Gəzdikcə nə gördüm, dünya -boş dəyə; Sizsiz yaşamışam olan ömrümü !.. Qurduğum yuva da qəlbimə yatmır... Deməyin qismətdi, başıma batmır.. Ha ölçüb-biçirəm bir yana çatmır, Bilmirəm neyləyim, qalan ömrümü ?!. Nə deyib Vaqifi salasız yada ? Bəs külüm hardadır, yandımsa oda? Məndən nə qalacaq, sizə dünyada; Yalan yaşamışam, yalan ömrümü .

Şeirlərindəki məna çalarları və axıcılıq şairin yadda qalmasının qarantıdır..Vaqif Səlimov yaradıcılığı da mən tərəddüd etmədən deyərdim ki, Kəlbəcər poeziyasının özünə məxsus bir şaxəsidir.. Yenə də şairin bir şeirinə birlikdə nəzər yetirək:

Ömrü ömür kimi yaşamadım ki, Mənim yaşadığım illərə heyif... Bir xəzəl yerinə -- qızıl günləri, Sovurub vermişəm yellərə heyif.

Ötən illərdən hesabat hər bir şairin poeziyasında çox vaxt gileylə səslənir..Vaqif Səlimov da özündən razı olmadığından tez-tez belə mövzulara qayıdır:

Hanı ,,can-can" deyə, məni səsləyən Məni oğul bilib, ümid bəsləyən ?.. Məni sığallayan, məni gözləyən, Bələyib böyüdən əllərə heyif .

Hansımız ana-ata itirmədi ki?..Üstəlik yurd-yuva itirməyimiz də çəkilməz bir ağrı, dözülməz və dərmanı müəmma olan bir dərd kimi bizimlə yol yoldaşıdır. Bütün bu ağrı-acılar həmişə şairin şeirlərindən oxucusuna boylanır. Şair öz yaradıcılığında həyatın amansız qanunlarını qabaqcadan metafora kimi verə bilir:

Yandım, isinmədi kimsə istimə, Kor olan çox oldu acı tüstümə... Nə vaxtsa, bir gün də mənim üstümə Yığılıb tökülən güllərə heyif . Necə aciz oldum, necə bəxtikəm ; Məndən əl üzmədi nə həsrət, nə qəm... Bilmirəm gedəndə nə qoyub gedəm, Vaqif haraylayan dillərə heyif ..

Vaqif, qardaşım, bir belə də qəmə köklənmək olmaz, elə demə..Sən də sağlığında mən deyərdim ki, zamanın süzgəcindən keçən Kəlbəcər şairlərindən birisən.. Vaqif Səlimov öz yaradıcılığına məhsuliyyətlə yanaşan, kimsənin poeziyasını təkrarlamayan bir el şairidir.

Gəlmə mehribanım, gəlmə əzizim , Gəlmə!.. Gözlərimin didəsi, gəlmə !.. Daha öyrəşmişəm sənsizliyinə, Sən ki, gedəsisən gedəsi, gəlmə !.

Nə sən sən deyilsən, nə də mən mənəm Qalmışıq xatirə dəftərimizdə... Sən necə gözəlsən. mən necə şənəm?.. Bir vərəq etibar qalmayıb bizdə!.. Gəlmə, qoy göylərdən enim yerimə, Seyrəlib həsrətin dumanı, çəni, Gəlmə !.. Görəcəksən mənim yerimə, Bir qoca yol üstə , gözləyir səni

Sevgi-məhəbbət gileyləri söyləyən bu şeirində şair öz oxucularını bir daha keçmiş günlərə qaytara bilir. Bəzən hansı bir şairinsə şeirinin sehrinə düşüb azmı nəzirə yazmışıq..Vaqifin bir gəraylısı da belə bir sehrin məhsuludur..Həqiqətən də şairin bu gəraylısı Bəhmən Vətənoğlunu gəraylısı ilə elə həmahəng səslənirdi ki, çoxu hələ də bilmir ki, bu gəraylı Vaqif Səlimovundur.Çün ki, Vaqif burada möhürbənd belə qoymayıb:

Elə baxma, toxunarsan, Yarası var ürəyimin!.. Para bölüb, aparmısan- Parası var ürəyimin. Ay eşqimin andı, ilki, Təkcə sənsən qəlbimdəki... Səndən özgə kim deyir ki, Çarəsi var ürəyimin ?!. Sənsiz könlüm heç gülməmiş Qəm-qüssəsiz keçinməmiş. Həsrətindən od düşməmiş- Harası var ürəyimin ? Gəl bir çıxaq Dəlidağa, Mən qul olum,sən bir Ağa... Gecələsək, saxlamağa Arası var ürəyimin...

Əziz oxucular əsil həqiqət budur. Vaqif Səlimov öz yaradıcılığına həmişə məsuliyyətlə yanaşmışdır.O hansı bir şairəsə sığınıb, onunla yanaşı məktublaşmalar şəkilində poeziya yaratmayıb. O özünün anadangəlmə şairlik istedadı nəticəsində poeziyasını yaratmış və yaratmağındadır. Düzdü hamı kimi onun da mənalı məktublaşmaları var.. Şair həmişə öz yaradıcılığına qiymət verib, elə şeirlər yaradır ki, zaman-zaman bu şeirləri dillər əzbəri olaraq könüllərdə yaşayacaq. Nankor adamlara azmı rast gəlmişik..baxın görün ki, belə nankorları möhtəşəm poeziyanın dili ilə necə də kəskin satira atəşinə tutub Vaqif Səlimov:

Bu gün elə bil ki, tanımır məni, Dünən adam bilib, əl verdiklərim. Üzünüzdən iraq, danır dünəni; Yalın ayağına " nal " verdiklərim . Kiminə qul oldum, kiminə ata, Dar gündə əl atdım, qoymadım bata... İnanmırdım məni qəpiyə sata, Yolunda yüzlərlə pul verdiklərim. Qanana çəkəsən, zəhmət çəkəndə, Qanmazda getməyə bircə tikən də !.. Görəsən, yolumda tikan əkəndə, Xəcalət çəkirmi gül verdiklərim?!. Kimdən dostluq umdum, qəhər gətirdi; Dedim: -Çiynimdə gəz , yəhər gətirdi... Əlində qarşıma zəhər gətirdi, Əlimlə həmişə bal verdiklərim. Vaqif, uzatmayaq çox da söhbəti, Bir yönnü dostunu görmədim qəti !.. Özünə hürmədi heç kəsin iti, Mənə mırıldadı, yal verdiklərim.

Vaqif Hüseyinoğlu Səlimovun poeziyası haqqında nə qədər desən xoş sözlər yazmaq olar..Amma hər bir deyim, hər söz qədərində olanda daha yaxşı olur. Əziz dostum, Allah bizə imkan versin ki, doğma dağlarımızdan bir-birə hay verək. Sənə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyirəm.. Yeni-yeni kitablarınla, uğurlarınla oxucularını və dostlarını sevundirəsən. İnşallah “Qələbə şeirini “ də doğma yurdlarımızdan öz səsinlə eşidərik..Allah rüsxət versin, ömür də imkan.

Kəlbəcər poeziyasına hörmətlə: şair-publisist Yusif Hüseyn. “Qızıl Qələm” mükafatı laureatı.

#Yazar #Kəlbəcərhəsrəti #Kəlbəcər #Şair

161 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib. İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olunub.

DSC_6292.JPG

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Bəyanata əsasən 2020-ci il dekabrın 1-dək Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları Azərbaycana qaytarılmalıdır.

Bəyanata uyğun olaraq, noyabrın 20-də Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib.

Bununla da rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi, o cümlədən Ağdam şəhəri azad olunub.

Üçtərəfli bəyanata əsasən, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana təhvil verilib.

Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla, 147 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib.

Dekabrın 1-də Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verilib. Bununla da üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sülh yolu ilə qaytarılması prosesi yekunlaşıb.

 

İşğaldan azad olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siyahısını təqdim edir:
 

27 sentyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri

 • Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər
   

 3 oktyabr
 

 • Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Quycaq kəndləri

 • Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi
   

 4 oktyabr
 

 • Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri
   

5 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri
   

 9 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Sur kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, Süleymanlı, Əfəndilər və Qışlaq kəndləri 

 • Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Görəzilli kəndləri

 • Tərtər rayonunun Çaylı kəndi
   

 14 oktyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri
   

15 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri

 • Füzuli rayonunun Arış kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi
   

 16 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri
   

 17 oktyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri
   

 18 oktyabr
 

 • Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı
   

 19 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri
   

 20 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri

 • Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Noraşen), Çinarlı (Vəng) kəndləri
   

 21 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri

 • Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri
   

 22 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi

 • Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri

 • Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndləri
   

23 oktyabr
 

 • Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bünyadlı kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı və Veysəlli kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri
   

 25-26 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı şəhəri.
   

28 oktyabr
 

 • Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli kəndləri

 • Füzuli rayonunun Mandılı kəndi

 • Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndləri.
   

30 oktyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri.
   

2 noyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri

 • Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri.
   

4 noyabr
 

 • Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləri.


7 noyabr

 

• Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, Qacar, Divanalılar kəndləri

• Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac kəndləri

• Qubadlı rayonunun Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı kəndləri

• Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndi

• Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri kəndləri

• Xocalının Qarabulaq, Moşxmaat kəndləri
 

8 noyabr  
 

 • ŞUŞA şəhəri


9 noyabr
 

 • Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri

 • Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndləri

 • Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx,Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər kəndləri

 • Cəbrayıl rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər kəndləri

 • Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli kəndləri

 • Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli, Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndləri, Bartaz qəsəbəsi

 • Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndləri

 
10 noyabr
 

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatına əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunub.

 • Bəyanata əsasən 2020-ci il noyabrın 15-dək Kəlbəcər rayonu, noyabrın 20-dək Ağdam rayonu, dekabrın 1-dək isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılacaq.
   

20 noyabr
 

 • Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib. Bununla da rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi azad olunub.Xatırladaq ki, Ağdam işğal edilmiş rayonlarımızın arasında əhalinin sayına görə ən böyük rayondur. Rayonda 138 yaşayış məntəqəsi var.
   

25 noyabr
 

 • Üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu da Azərbaycana təhvil verilib.

   

  Qeyd edək ki, Kəlbəcər ərazi baxımından respublikamızın ən böyük rayonlarından biridir.

  2020-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, əhalisi 77 min nəfərdən çoxdur. İşğaldan əvvəl rayonda 147 yaşayış məntəqəsi olub.
   

1 dekabr
 

 • Üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan silahlı birləşmələri Laçın rayonundan

   

  çıxıblar. Rayon Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilib.

  Qeyd edək ki, ərazisi 1800 kvadratkilometr olan Laçın rayonunda bir şəhər, bir

  qəsəbə və 125 kənd olmaqla, ümumlikdə 127 yaşayış məntəqəsi var. 

            Copyright  © 2020        |       www.kalbajar.com        |      Əlaqə :(+994 55) 585-55-58     |     Email : kalbajar93@hotmail.com        |      Development by Rashad Abdullayev