Kamal NEMƏT


Ne­mə­tul­la­yev Ka­mal Sey­ful­la oğ­lu 1936-cı il­də Kəl­bə­cər şə­hə­rin­də ana­dan olub. Ka­mal Ne­mət Kəl­bə­cər şə­hər 1 say­lı or­ta mək­tə­bi­ni, son­ra isə Azər­bay­can Döv­lət İn­cə­sə­nət İns­ti­tu­tunu bi­ti­rib. 20 il ra­yon mə­də­niy­yət şö­bə­si­nin mü­diri və­zi­fə­sin­də ça­lış­maq­la bə­ra­bər, bədii ya­ra­dı­cı­lıq­la məş­ğul olub Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lın­dan son­ra 7 il res­pub­lika Mə­də­niy­yət Na­zir­li­yin­də tə­li­mat­çı iş­lə­yən Ka­mal Ne­mət ha­zır­da Kəl­bə­cər İn­cə­sə­nət Mək­tə­bi­nin müəl­li­mi­dir. 2 ki­tabı nəşr olunub.

2 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.