Kifayət İSMAYILQIZI
Cab­ba­rova Ki­fa­yət İs­ma­yıl qızı 1955-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Də­rə­qış­laq kən­din­də ana­dan olub. Kəl­bə­cər ra­yon 2 say­lı or­ta mək­tə­bini və BDU-nun ki­tab­xa­na­çı­lıq fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lına kimi  ra­yon Mər­kəzi Ki­tab­xana Sis­te­min­də iş­lə­yib, 1993-cü il­dən  isə M. F. Axun­dov adına mil­li ki­tab­xa­nada ça­lı­şır. Mə­qalə və şer­ləri ilə ara-sıra res­pub­lika mət­bua­tın­da çı­xış edir.

3 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.