top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Məhəmməd NƏRİMANOĞLU


Sa­dı­qov Mə­həm­məd Nə­ri­man oğ­lu 1957-ci il­də Kəl­bə­cər­də ana­dan olub. Kəl­bə­cər şə­hər 2 say­lı or­ta mək­tə­bi, Gən­cə Po­li­tex­nik Tex­ni­ku­munu bi­tir­dik­dən son­ra Mə­də­niy­yət və İn­cə­sə­nət Uni­ver­si­te­tin­də re­jis­sor­luq ix­ti­sa­sına yi­yə­lə­nib. Döv­rü mət­buat­da 1982-ci il­dən mə­qa­lə,  oçerk və he­ka­yə­ləri ilə çı­xış edir.  Əv­vəl­lər Aşıq Şəm­şir adına Kəl­bə­cər Ra­yon Mə­də­niy­yət Evi­nin bədii rəh­bəri və me­to­dis­ti ol­muş, 1987-1993-ci il­lər Kəl­bə­cər­də çı­xan «Ye­ni­lik» qə­zeti re­dak­si­ya­sın­da mə­sul ka­tib­liyə qə­dər iş təc­rü­bəsi top­la­mış, 1993-cü il­dən 1995-ci ilə kimi «Res­pub­li­ka» ­qə­ze­tin­də mə­sul ka­tib, hə­min vaxt­dan  2002-ci ilə kimi «Yeni Azər­bay­can» qə­ze­tin­də mə­sul ka­tib, «Gə­lə­cək»,  «7-ci qi­tə», «O­zan» qə­zet­lə­ri­nin baş re­dak­toru və­zi­fə­lə­rin­də ça­lışm­ış, ha­zır­da «Və­tən sə­si» qə­ze­ti­nin şöbə mü­di­ri, «Yeni bə­şər» qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru­dur. A­zər­bay­can Jur­na­list­lər Bir­li­yi­nin üz­vü Mə­həm­məd Nə­ri­ma­noğ­lu «Dağ­la­rın sinə da­ğı», «Yurd göy­nər­ti­si», «Ü­mid işı­ğı», «Dədə oca­ğı», «Qan­lı köy­nək­lər» və s. publisistika kitablarının  müəllifidir. Hərdən qələmini  şer yara­dıc­ı­lı­ğın­da da sınayır.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page