top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Məmməd ASLAN


Aslanov Məmməd Muxtar oğlu 1939-cu ildə Kəlbəcərin Laçın kən­din­də ana­dan olub. Klas­sik ədə­biy­yata də­rin­dən bə­ləd olan ata­sı­nın gö­zəl şair­lik təbi ol­sa da, şer­ləri çap olun­ma­mış­dır. La­kin bun­lar ki­çik yaş­lı Mə­mməd­də şe­rə-sə­nətə tü­kən­məz hə­vəs oyat­mış­dır. Məm­məd As­lan Kəl­bə­cər­də or­ta mək­tə­bi, son­ra isə APİ-nin (in­diki APU-nun) fi­lo­lo­giya fa­kül­tə­sini (1962) bi­tir­miş­dir. Əmək fəa­liy­yə­tinə Kəl­bə­cər mək­təb­lə­rin­də müəl­lim kimi baş­la­mış, son­ra ra­yon qə­ze­tin­də mə­sul ka­tib iş­lə­miş­dir. 1970-ci il­dən Ba­kıya kö­çə­rək «Ul­duz», «A­zər­bay­can təbiə­ti» jur­nal­la­rın­da, «A­zər­bay­can gənc­lə­ri», «Ə­də­biy­yat və in­cə­sə­nət» qə­zeti re­dak­si­ya­la­rın­da, «Ya­zı­çı» nəş­riy­ya­tın­da mə­sul və­zi­fə­lər­də iş­lə­miş­dir. Ha­zır­da Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Verilişləri Şirkətinin «Ekran-e­fir» qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru, «Də­rə­dən-tə­pə­dən» ve­ri­li­şi­nin müəllifi və apa­rı­cı­sı­dır. M. As­lan Azər­bay­can-Tür­kiyə ədəbi əla­qə­lə­ri­nin ya­ran­ma­sın­da ilk cı­ğır açan, Tür­ki­yəni Azər­bay­ca­na, Azər­bay­canı Tür­ki­yəyə ta­nı­dan, ey­ni kö­kə, inan­ca, dilə və dinə mən­sub qar­daş xalq­la­rın qay­na­yıb-qa­rış­ma­sına öz ya­zı­ları ilə dəs­tək ve­rən zi­ya­lı, ta­nın­mış qə­ləm sa­hi­bi­dir. İyir­miyə ya­xın ki­ta­bın müəl­li­fi, Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vü, is­te­dad­lı şair Məm­məd As­lan 60 il­lik yu­bi­leyi mü­na­si­bə­tilə döv­lət tə­rə­fin­dən «Şöh­rət» or­deni ilə təl­tif olunub.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page