top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Mehdixan KƏLBƏCƏRLİ


Meh­di­xan Hə­mid oğ­lu İb­ra­hi­mov 1940-cı il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Zar kən­din­də ana­dan olub. O, do­ğul­duğu kənd­də  yed­dil­lik, son­ra isə Kəl­bə­cər şə­hər or­ta mək­tə­bini bi­ti­ri­miş­dir. Meh­di­xan Kəl­bə­cər­li 1965-ci il­də   H.  Zər­dabi adına Gən­cə Döv­lət Pe­da­qoji İns­ti­tu­tu­nun Azər­bay­can dili və ədə­biy­yatı fa­kül­tə­sini bi­tir­dik­dən son­ra, 1993-cü ilin ap­rel ayı­na­dək, yəni Kəl­bə­cər və onun kənd­ləri Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən iş­ğal olu­nana qə­dər  müəl­lim iş­lə­miş­dir. Kəl­bə­cə­rin iş­ğalı za­manı 43 gün mü­ha­si­rədə qa­lan şai­rin xey­li əl­yaz­ma­la­rı, daha doğ­ru­su, 1993-cü ilə qə­dər qə­ləmə al­dıq­ları yağı tap­da­ğın­da qal­mış­dır. O, beş şer ki­ta­bı­nın müəl­li­fi, Azər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vüdür.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page