top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Nəriman OCAQLI

Bax­şə­li­yev Nə­ri­man Sa­dıq oğ­lu 1956-cı il­də Kəl­bə­cə­rin Də­mir­çi dam kən­di­ndə ana­dan olub. 1973-cü il­də Se­yid­lər kənd or­ta mək­tə­bini bi­tir­dik­dən son­ra N.Nə­ri­ma­nov adına Azər­bay­can Döv­lət Tibb İns­ti­tu­tuna da­xil olub. İns­ti­tutu bi­tir­dik­dən son­ra, 1991-ci il­də Ki­yev Döv­lət Tibb Uni­ver­si­te­tin­də cər­ra­hiy­yə ix­ti­sa­sına yi­yə­lə­nib. Ha­zır­da Ab­şe­ron ra­yon Sə­hiy­yə İda­rə­sin­də baş hə­ki­min müa­vini və­zi­fə­sin­də ça­lı­şır. 1986-cı il­dən jur­na­list­lik fəa­liy­yəti ilə də məş­ğul­dur. «Yeni bə­şər» qə­ze­ti­nin re­dak­to­ru, Azər­bay­can Jur­na­list­lər Bir­li­yi­nin üz­vü, «Öm­rün yet­mi­şin­dən yü­zünə doğ­ru» ki­ta­bı­nın müəl­lifidir.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page