Nadir MƏMMƏDLİ


Na­dir Ədil oğ­lu Məm­məd­li 1962-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Zar kən­din­də ana­dan olub. 1969-cu il­də Zar kənd or­ta mək­tə­bin­də bi­rin­ci sin­fə ge­dib və 1979-cu il­də hə­min mək­təbi bi­ti­rib. Hər­bi xid­mət il­lə­rin­dən son­ra Azər­bay­can  Döv­lət  Pe­da­qoji Xa­rici Dil­lər İns­ti­tu­tun­da ali təh­sil alıb. Pe­da­qoji fəa­liy­yət­lə məş­ğul olan Na­dir Məm­məd­li özü­nə­məx­sus ya­ra­dı­cı­lıq üs­lubu ilə Kəl­bə­cər ədəbi mü­hi­tin­də qey­ri-ə­nə­nəvi for­malı şer­lər  müəl­lifi kimi se­çi­lir. Şer­ləri bir sıra mət­buat or­qan­la­rın­da  və ədəbi al­ma­nax­lar­da çap olunub.Bu yaxınlarda isə ilk kitabı işıq üzü görüb.

22 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.