top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Ovçu ƏLƏSGƏR


Ə­ləs­gər Şəm­şir oğ­lu Qur­ba­nov 1944-cü il iyu­nun 26-da Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Ağ­da­ban kən­din­də məş­hur Aşıq Şəm­şi­rin ai­lə­sin­də dün­yaya göz aç­mış­dır. Qı­lınc­lı kənd or­ta mək­tə­bini və Azər­bay­can Po­li­tex­nik İns­ti­tu­tu­nun (in­diki Azər­bay­can Tex­niki Uni­ver­si­te­ti) me­xa­nika və yol in­şaa­tı fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. Tə­yi­natı Rus­tavi Ma­şın­qa­yır­ma Za­vo­duna ve­ri­lib. 1971-1993-cü illərdə Daş­kə­sən Alu­nit Mə­dən İda­rə­si­nin Kəl­bə­cər Civə Za­vo­dun­da baş mü­hən­dis və­zi­fə­sin­də ça­lış­mış, Kəl­bə­cə­rin iş­ğa­lın­dan son­ra «A­zər­sə­na­ye» Ti­kin­ti Na­zir­liyi Qa­ra­dağ Av­to­mo­bil Ba­za­sına rəh­bər­lik edib. Göz aç­dığı ai­lə sa­za-sözə bağ­lı ol­du­ğun­dan, o da bu sir­li dün­yada öz ad­dım­la­rını at­ma­lıy­dı. Gö­zəl saz çal­ma­ğı, ma­hir ov­çu­luğu ilə ta­nın­dığı ki­mi, Ələs­gər Qur­ba­nov həm də bədii ya­ra­dı­cı­lıq­la məş­ğul ol­muş, «Ov­çu Ələs­gər» təxl­lüsü ilə müx­tə­lif for­ma­lar­da şer­lər yaz­mış­dır. Ov­çu Ələs­gər  öm­rü­nün 59-cu ba­ha­rın­da, 26 iyun 2003-cü il ta­rix­də  və­fat et­miş­dir.  Şai­rin «Gə­zir bar­lı bağ­lar sə­ni» ki­tabı 2005-ci il­də nəşr et­di­rilmişdir.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page