top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Polad NAĞI


Na­ğı­yev Po­lad Hə­sən oğ­lu 1945-ci il­də Kəl­bə­cə­rin İl­yas­lar kən­din­də ana­dan olub. 1971-ci il­də in­diki Azər­bay­can Dil­lər Uni­ver­si­te­ti­nin  in­gi­lis dili fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. Ali mək­təbi bi­tir­dik­dən son­ra Kəl­bə­cə­rin Se­yid­lər kənd or­ta mək­tə­bin­də müəl­lim, 1993-cü ilə qə­dər doğ­ma İl­yas­lar kən­din­dəki sək­ki­zil­lik mək­tə­bin di­rek­toru iş­lə­yib. Ha­zır­da Xan­lar ra­yo­nu­nun Aşıq­lı kən­din­də məs­kun­la­şıb və hə­min kən­din or­ta mək­tə­bin­də in­gi­lis dili müəl­limi iş­lə­yir. Po­lad Nağı tə­lə­bə­lik il­lə­rin­dən şer ya­zır. Bir sıra şer­ləri döv­ri mət­buat­da dərc olu­nub. Qə­lə­mini əsa­sən aşıq şe­ri­nin qoş­ma, gə­ray­lı, təc­nis, di­vani for­ma­la­rın­da sınayır.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page