top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

SÜCAƏT


Əh­mə­dov  Sücaət Yu­nus oğ­lu 1946-cı il­də Kəl­bə­cər­də ana­dan olub. Kəl­bə­cər­də or­ta mək­təbi bi­tir­dik­dən son­ra Azər­bay­can Döv­lət Univ­ver­si­te­ti­nin jur­na­lis­tika fa­kül­tə­sin­də və Öz­bəkis­tan İq­ti­sa­diy­yat İns­ti­tu­tun­da təh­sil al­ıb. Bir müddət «Ye­ni­lik» qə­ze­tin­də ça­lı­şıb. Sücaə­tin bədii ya­ra­dı­cı­lığı onu el-oba ara­sın­da çox er­kən ta­nı­dıb və şer­ləri aşıq­la­rın, mü­ğən­ni­lə­rin ifa­sın­da səs­lə­nib. Kəlbəcəri itirəndən sonra şair yurd­suz­luq kimi ağır dər­də döz­mə­yə­rək 2003-cü il­də və­fat e­dib. 1994-cü il­də çap­dan bu­ra­xı­lan «Sən ağ­la­ma, mən ağ­la­ram» ki­tabı oxu­cu­la­rına ya­di­gar qalıb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page