top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Səfər VERDİYEV


Ver­di­yev Sə­fər Al­lah­ver­di oğ­lu 1923-cü il­də Kəl­bə­cə­rin Yan­şaq kən­din­də ana­dan ol­muş­dur. Atası Xə­lil Ələk­bər oğ­lu Qa­zı­xan nəs­lin­dən olub. Anası Şey­da xa­nım Ko­la­nı­dan ay­rı­lan və Yan­şaq­da do­ğu­lan bir nə­sil­dən olub və 1943-cü il­də dün­ya­sını də­yi­şib. Sə­fər Ver­di­yev uzun il­lər in­zi­ba­ti, döv­lət or­qan­la­rın­da- kom­so­mol və par­tiya iş­lə­rin­də ça­lı­şıb. O, 1950-ci il­dən Kəl­bə­cər RPK-da ka­tib, 1955-ci il­dən isə ray­ko­mun bi­rin­ci ka­tibi və­zi­fə­sinə tə­yin olu­nub. Onun res­pub­li­ka­nın ta­nın­mış sə­nət ka­ri­fey­ləri ilə Kəl­bə­cər­də unu­dul­maz, yad­da­qa­lan gö­rüş­ləri son­ra­lar aşıq­la­rın di­lin­də das­tan­laş­mış­dır. “Sə­məd Vur­ğun­la Aşıq Şəm­şi­rin gö­rü­şü”­nün  sə­bəb­karı da məhz Sə­fər Ver­di­yev ol­muş­dur. Saz-söz xi­ri­darı Sə­fər Ver­di­yev 2003-cü il av­qus­tun 27-də və­fat edib. Özün­dən son­ra çox­say­lı xe­yir­xah əməl­lə­rini və ən üm­də­si, li­rik dün­ya­sını bizə ya­di­gar qoyub.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page