Vəli Süleyman ÇİÇƏKDAĞLI


Sü­ley­ma­nov Vəli Tap­dıq oğ­lu 1957-ci il fev­ral ayı­nın 3-də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Baş­lı­bel kən­din­də ana­dan olub. 1973-cü il­də Baş­lı­bel kənd or­ta mək­tə­bi­ni, 1976-cı il­də isə Bakı Ener­ge­tika Tex­ni­ku­munu bi­ti­rib. 1976-78-ci il­lər­də hər­bi xid­mət­də olub. 1981-ci il­də  M. Əziz­bə­yov adına Azər­bay­can Neft və Kim­ya İns­ti­tu­tuna da­xil olub, la­kin ali təh­si­lini ta­mam­la­ma­yıb. “Di­limi oğ­luma öy­rə­də­cə­yəm” ki­ta­bı­nın müəl­li­fi­dir. A­zər­bay­can Ya­zı­çı­lar Bir­li­yi­nin üz­vüdür.

14 views

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.