top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Yaqub CABBAROV


Ya­qub İm­ran oğ­lu Cab­ba­rov 1937-ci il­də Kəl­bə­cər ra­yo­nu­nun Məm­məd­səfi kən­din­də ana­dan olub. Uşaq yaş­la­rın­dan ata­sını itir­di­yin­dən, çox çə­tin­lik­lər­lə üz­lə­şib. Or­ta mək­təbi bi­tir­dik­dən son­ra bir müd­dət (ai­ləyə kö­mək et­mək üçün) ali  təh­sil al­mağa ça­lış­ma­yıb. Nə­ha­yət, 1963-cü il­də Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qoji İns­ti­tu­tu­nun ta­rix-ə­də­biy­yat fa­kül­tə­sinə da­xil olub və 1967-ci il­də ins­ti­tutu fərq­lən­mə dip­lomu ilə bi­ti­rə­rək, Kəl­bə­cə­rin Zar kənd or­ta mək­tə­binə tə­yi­nat alıb. Bir il bu­rada iş­lə­dik­dən son­ra İs­tisu qə­səbə or­ta mək­tə­binə di­rek­tor gön­də­ri­lib. 1985-ci ilə kimi bu və­zi­fədə ça­lı­şan Ya­qub müəl­lim hə­min vaxt­dan doğ­ma kən­di olan Məm­məd­səfi  or­ta mək­tə­binə di­rek­tor tə­yin edi­lib. 1991-ci il­də dün­ya­sını də­yi­şən Ya­qub Cab­ba­rov da qar­daşı Əy­yub ki­mi, şi­rin, li­rik, şer­lər müəl­lifi idi. Çox er­kən baş­la­mış­dı yaz­ma­ğa. Şer­ləri hələ sağ­lı­ğın­da ikən res­pub­li­ka­nın ək­sər böl­gə­lə­rin­də ya­yıl­mış, kon­sert sa­lon­la­rın­da, toy şən­lik­lə­rin­də mü­ğən­ni­lər, aşıq­lar ifa et­miş­lər. Çox təəs­süf ki,  şai­rin sağ­lı­ğın­da ki­tabı çap olun­ma­dı. Ölü­mün­dən son­ra qar­daşı Əy­yub­la bir­gə bir ki­tabı işıq üzü gö­rüb. Mə­zarı Kəl­bə­cə­rin Məm­məd­səfi kəndindədir.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page