top of page

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

Yusif HÜSEYN

Yu­si­fov Yu­sif Hü­seyn oğ­lu 1951-ci il­də Kəl­bə­cər şə­hə­rin­də ana­dan olub. 1975-ci il­də Ç. İl­dı­rım adına Azər­bay­can Po­li­tex­nik İns­ti­tu­tu­nun “Av­to­ma­tika və te­le­me­xa­ni­ka” fa­kül­tə­sini bi­ti­rib. 1972-ci il­dən 1975-ci ilə kimi “A­zər­bay­can gənc­lə­ri”, “Ə­də­biy­yat və in­cə­sə­nət”, “Ye­ni­lik” qə­zet­lə­rin­də, “A­zər­bay­can təbiə­ti” jur­na­lın­da ara-sıra şer­lə­rini dərc et­di­rib. 1992-ci il­də “A­zər­nəşr­” tə­rə­fin­dən “Öm­rün ət­ri” ad­lı ilk şer­lər ki­tabı  çap olu­nub.  Qa­ra­bağ ha­di­sə­lə­rin­dən son­ra ya­ra­dı­cı­lı­ğın­da uzun­müd­dət­li fa­silə olub. 2004-cü il­də “A­raz” nəş­riy­yatı tə­rə­fin­dən “Bir par­ça ömür yo­lu” adlı ikin­ci ki­tabı işıq üzü gö­rüb.

Kalbajar.com YouTube kanalın istifadəyə vermişdir. Kanala abunə olaraq izləmə sayını artırın və maraqlı videolardan yararlanın!

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ AĞDABANI
UNUTMADIQ!
8 APREL
1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

BİZ BAŞLIBELI 
UNUTMADIQ!
18 APREL
1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

REKLAMINIZ
BURADA !

EMAİL : kalbajarcom@gmail.com
ƏLAQƏ
(+994) 55 585 55 58

bottom of page