top of page
238
253
181
157
148
143
141
138
136
72
73
74
46
38
40
26
27

1986-cı ilin stа­tis­tik mə­lu­mаt­lа­rı­nа əsа­sən, rа­yоn­dа 89 nə­fər yüz ildən dа­hа çох yа­şı оlаn­lаr, 215 nə­fər 90-99 yа­şı оlаn­lаr qey­də аlın­mış­dı. Əl­li il və оn­dаn dа аr­tıq аi­lə qu­rub yа­şа­yаn­lаr 319 аi­lə, 100 il bir­gə hə­yаt sü­rən isə Yаn­şаq kənd sа­kin­lə­ri Il­yаs bа­bа Cə­fə­rоv və Ха­tın nə­nə idi. Il­yаs bа­bа 125, Ха­tın nə­nə isə 121 il ömür sür­müş müd­rik­lə­ri­miz ki­mi kəl­bə­cər­li­lə­rin tа­ri­хin­də yаd­dа­qа­lаn iz qоy­muş­lаr.

Bаş­lı­bel­dən Yəh­yа ki­şi 117, Аl­mа­lıq­dаn Gü­lən­dаm nə­nə 147, Qа­mış­lı­dаn Rüs­təm ki­şi 106 il ömür sür­müş və bir də­fə də оl­sun iy­nə-dər­mаn qə­bul et­mə­mişdi­lər.
 Hə­lə 80-ci il­lə­rin əv­vəl­lə­rin­dən Kəl­bə­cər uzu­nö­mür­lü­lə­rin sа­yı­nа gö­rə SSRI mə­kа­nın­dа bi­rin­ci ye­ri tu­tur­du.
 1983-cü il­də Lit­vа yа­zı­çı­sı və pub­li­sis­ti Edu­аrd Qirt­çis оn gün Kəl­bə­cər­də qа­lа­rаq Gü­lən­dаm nə­nə, Il­yаs bа­bа və Rüs­təm ki­şi ilə, hа­be­lə Bаş­lı­bel­də yа­şа­yаn, yа­şı 100-ü keç­miş 6 nə­fər­lə gö­rü­şə­rək, tоy­lаr­dа iş­ti­rаk et­miş, Kəl­bə­cər hаq­qın­dа ki­tаb yаz­mış­dır. 1985-ci il­də "Sо­vets­kа­yа jen­şi­nа" jur­nа­lı­nın əmək­dаş­lа­rı Kəl­bə­cər­də оl­muş, Il­yаs bа­bа, Ха­tın nə­nə, Rüs­təm ki­şi və Gü­lən­dаm nə­nə hаq­qın­dа çох ge­niş mа­te­ri­аl­lаr hа­zır­lа­mış­dı­lаr. Bun­dаn bаş­qа, hə­min il­lər­də Kəl­bə­cər hаq­qın­dа "Tоy bir də­fə оlur" və "Kəl­bə­cər yоl­lа­rı" аd­lı qı­sа­met­rаj­lı film­lər də çə­kil­miş­di. SSRI-nin müх­tə­lif te­le­vi­zi­yа kа­nаl­lа­rın­dа, о cüm­lə­dən "Vrem­yа" in­fоr­mа­si­yа prоq­rа­mın­dа 100 il bir­gə ömür sür­müş Il­yаs və Ха­tın Cə­fə­rоv­lаr hаq­qın­dа ge­niş sü­jet­lər gös­tə­ril­miş­di.

Kəlbəcər rayon İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, 100 və daha çox yaşda olan kəlbəcərlilərin sayı 33 nəfərdir. Onların adlarını və doğum tarxini təqdim edirik. (2014-cü ilə olan məlumatlar)
 

Həsənov Qara Fərəc oğlu,1900-cü ildə Abdullauşağı kəndində anadan olub.114 yaşı var.

Həsənova Surə Fərəc qızı,1905-cü ildə  Abdullauşağı kəndində anadan olub. 109 yaşı var.

Cəlilov İdris Məmməd oğlu, 1912-ci ildə Ağcakənddə anadan olub. 102 yaşı var.

Allahverdiyeva Bəsti Ataş qızı, 1912-ci ildə Oruclu kəndində anadna olub. 102 yaşı var.

Verdiyev Eyzam Aslan oğlu1904-cü ildə Ağdaban kəndində anadna olub. 110 yaşı var.

Şahbəndəyeva Süraya Əbdülrəhim qızı,1900-cü ildə Başlıbel kəndində anadan olub 114 yaşı var.

Mamedova Əsmər Yusif qızı, 1911-ci ildə  Seyidlərlər kəndində anadan olub. 103 yaşı var.

Quliyeva Cahan Əsgər qızı, 1906-cı ildə Cəmilli kəndində anadan olub. 108 yaşı var.

Əliyeva Xanım Camal qızı, 1905-ci ildə Çərəkdar kəndində anadan olub. 109 yaşı var.

Allahverdiyeva Hava Rəhim qızı, 1905-ci ildə Dalqılınclı kəndində anadan olub. 109 yaşı var.

Şükürova Hava Cabbar  qızı, 1907-ci ildə Otaqlı kəndində anadan olub. 107 yaşı var.

Gülabıyeva Zeynəb Calal qızı, 1912-ci ildə Hacıkənddə anadan olub. 102 yaşı var.

Almasova Qızbəs Abbas qızı, 1913-cü ildə Nadirxanlı kəndində anadan olub. 101 yaşı var.

İsmayılova Çiçək İmamverdi qızı, 1900-cü ildə Taxtabaşı kəndində anadan olub. 114 yaşı var.

İmanova Əsmər Mehrəli qızı, 1913-cü ildə Təkəqaya kəndində anadan olub. 101 yaşı var.

Namazov Hüseyn Abtalıb oğlu, 1911-ci ildə Təkəqaya kəndində anadan olub. 103 yaşı var.

Ağaməmmədova Gilə Abbas qızı, 1913-cü ildə Zar kəndində anadan olub. 101 yaşı var.

Qocayeva Göyçək Cabbar qızı, 1906-cı ildə  Dəmirçidam kəndində anadan olub. 108 yaşı var.

İmanova Səhər İbrahim qızı, 1906-cı ildə Lev kəndində anadan olub. 108 yaşı var.

Cəfərova Şeşə Heydər qızı,  1906-cı ildə Susuzluq kəndində anadan olub. 108 yaşı var.

Baxşəliyeva Xeyrənsə İsmayıl qızı, 1913-cü ildə Kəlbəcər şəhərində anadan olub. 101 yaşı var.

Quliyeva Gülüstan Məmiş qızı, 1915-ci ildə Qılınclı kəndində anadan olub. 99 yaşı var.

Xələfova Zərnişan Hüseyn qızı,  1915-ci ildə Otaqlı kəndində anadan olub. 99 yaşı var.

Babaxanov Əli İsmayıl oğlu, 1906-cı ildə  Daşbulaq kəndində anadan olub. 108 yaşı var.

Xələfova Ballı Həsən qızı, 1914-cü ildə Zivel kəndində anadan olub. 100 yaşı var.

Həsənova Zəhra Alxan qızı, 1914-cü ildə Zəylik kəndində anadan olub. 100 yaşı var.

Məmmədova Qənimət Həmid qızı, 1914-cü ildə İstisuda anadan olub. 100 yaşı var.

Şahverdiyeva Leyli Rza qızı, 1916-cı ildə Şaplar kəndində anadan olub. 98 yaşı var.

Məmmədova Sənəm Mənsim qızı, 1915-ci ildə Milli kəndində anadan olub. 99 yaşı var.

Niftalıyeva Şərəbanı Süleyman qızı, 1915-ci ildə Milli kəndində anadan olub. 99 yaşı var.

Muxtarova Nərgiz İsmayıl qızı, 1915-ci ildə Kəndyerində anadan olub. 99 yaşı var.

Məmmədova Tatay Hüseyn qızı,1913-cü ildə Çərəkdar kəndində anadan olub.101 yaşı var
 Nəcəfov Əbülfət Kərim oğlu 1915-ci ildə Kəlbəcərdə anadan olub. 99 yaşı var.

 

***

«Kəlbəcər – мöcüzələr və sər­vətlər diyаrı»  və Modern.az
bottom of page