top of page
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Kəlbəcər rayonu üzrə 73 nəfər elmlər doktoru və professor vardır. Onlardan:

Həsənov Eldar Hümmət oğlu - hüquq elmləri doktoru, general-leytenant,  iqamətgahı Belqrad şəhərində olmaqla Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Monteneqroda və Bosniya və Herseqovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.

Əmiraslanov Yusif Əbülfət oğlu - Moskva A.V.Vişnevski adına Cərrahiyyə İnstitutunun professoru, tibb elmlər doktoru.

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu - BDU-nin professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru.

Həsənov Şahin Hümmət oğlu -  Azərbaycan Texniki Universitetin “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi” kafedrasının professoru,Texniki elmlər doktoru,"Müdafiə şurası"nın üzvü,"Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü"

Quliyev Sabir Əli oğlu - texnika elmləri doktoru.

Əbülhəsənov Ramiz Əli oğlu - Moskva Ürək-damar Cərrahiyyə Klinikasının cərrahı, tibb elmləri doktoru.

Həbibov Sabir Qaçay oğlu - Moskva 79-cu Klinik Xəstəxanada Ensiklopedik cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, tibb elmləri doktoru.

 

Bunlardan başqa onlarla elmlər namizədi respublikanın müxtəlif tədris müəssisələrində fəaliyyət göstərir

Söz Tan­rı­nın ən is­tək­li bən­də­lə­rinə əta et­diyi əbə­diy­yət ni­şa­nə­si­dir. Təb, il­ham, vəhy de­yi­lən eks­taz ov­qat yal­nız Tan­rı­dan gə­lir. Bə­zən bir ba­ya­tıya bir in­san öm­rünü sı­ğış­dı­ran Sö­zün qüd­rə­tinə söz tap­maq ol­mur… Sözü ha­va­lan­dı­ran, ha­va­cat­la­ra, xal­la­ra, gül­lərə ayı­ran sehr­li alə­tin adı isə saz­dır!  Söz və sa­zın sink­re­tiz­min­dən «do­ğu­lan» aşıq əs­lin­də sözü ya­şat­maq, qo­ru­maq, nə­sil­dən-nəs­lə ötür­mək üçün sa­zın­dan və sə­sin­dən yar­dım­çı kimi is­ti­fadə edir. Be­lə­cə, mil­li-mə­nəvi mə­də­niy­yə­ti­mi­zin ozan-a­şıq sil­si­ləsi boy gös­tə­rə­rək poe­tik dü­şün­cə­ni, folk­lor tə­fək­kü­rünü xalq­dan alıb xal­qa qay­tar­maq­la özü­nün ədə­bi-ta­rixi mis­si­ya­sını ye­rinə ye­tir­miş olur…
Baş­lan­ğı­cını Ağ­da­ban­lı Qur­ban oca­ğın­dan gö­tü­rən Kəl­bə­cər ədəbi mü­hi­ti­nin çağ­daş mən­zə­rəsi əl­van və çox­ça­lar­lı­dır. Oxu­cu­lara təq­dim et­di­yi­miz an­to­lo­gi­yada yüz müəl­li­fin ya­ra­dı­cı­lı­ğın­dan ör­nək­lər ve­ri­lib. Ona görə də elə he­sab edi­rəm ki, bu nəş­rin adını «Yüz şai­rin bir ki­ta­bı» qoy­maq­da ya­nıl­ma­mı­şıq. Təq­dim olu­nan mü­əl­lif­lər həm ya­zı­lı, həm də şi­fahi ədə­biy­ya­tı­mı­zın klas­sik ənə­nə­lə­rinə rəğ­mən ya­zıb-ya­ra­dan in­san­lar­dır. Biz on­ları ey­ni müs­tə­vidə bir­ləş­dir­mək­lə Kəl­bə­cər ədəbi mü­hi­ti, Kəl­bə­cə­rin söz dün­yası haq­qın­da müəy­yən bir tə­səv­vür ya­rat­maq is­tə­dik. La­kin bu yüz nə­fər hələ Kəl­bə­cər ədəbi mü­hi­tini ta­ma­milə əhatə et­mir. Biz diq­qə­ti­mizi daha çox el ara­sın­da ta­nı­nan, mət­buat­dan im­zası bəl­li olan, ki­tabı nəşr edi­lən, bir söz­lə, ədəbi ic­timaiy­yə­tin diq­qə­tini cəlb edən müəl­lif­lərə yö­nəlt­dik. Bə­li, bu gün Kəl­bə­cər fi­ziki mə­nada bi­zim üçün yox­dur. La­kin mə­nəvi ba­xım­dan o ya­şa­yır, söz-sənət es­ta­feti nə­sil­dən-nəs­lə, za­man­dan-za­mana ötü­rü­lür. Ədə­bi­yya­tı­mıza yeni gə­lən El­şən Əzim, Na­dir Məm­məd­li, Əbül­fət Sarıoğ­lu, Ələm­dar Cab­bar­lı, İs­məli Dağ­la­roğ­lu kimi gənc şair­lə­ri­miz Kəl­bə­cər poe­tik ənə­nə­si­nin və du­yu­mu­nun is­te­dad­lı ötü­rü­cü­lə­ri­dir. Kəl­bə­cər­li şair­lərə ye­ni-yeni ya­ra­dı­cı­lıq uğur­ları di­ləyirik.

BİZ XOCALINI
UNUTMADIQ!
25-26 FEVRAL
1992

 • 613 nəfər qətlə yetirilib, o cümlədən:

  • 63 uşaq;

  • 106 qadın;

  • 70 yaşlı.

  • 8 ailə tamamilə məhv edilib;

  • 25 uşaq hər iki valideynini itirib;

  • 130 uşaq bir valideynini itirib;

 • 487 yaralı;

 • 1275 girov;

 • 150 itkin düşüb.

BİZ BAŞLIBEL 

FACİƏSİN 
UNUTMADIQ!
18 APREL 1993

 • 18 gün gizli yaşaya bilmişlər, o cümlədən:

  • 27 qətlə yetirilmiş;

  • 19 nəfə girov götürülmüş;

  • Sağ qalan 30 nəfər isə sığınacaq yerləri kimi kahaları seçiblər

  • Onlar 113 gündən sonra – iyulun 17-də sığınacağı tərk edərək yalnız gecələr hərəkət etməklə gizli dağ yolları vasitəsilə Ermənistan ordusunun mühasirəsindən çıxa biliblər.

BİZ AĞDABAN

FACİƏSİN
UNUTMADIQ!
8 APREL 1992

 • 130 ev yandırılmış, o cümlədən:

  • 779 nəfər qeyri-insani işkəncələr verilmiş;

  • 67 nəfər qətlə yetirilmiş;

  • 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca;

  • 2 nəfər azyaşlı uşaq;

  • 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış;

  • 2 nəfər itkin düşmüş;

  • 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir

bottom of page