Yaşasın, müstəqil Azərbaycan Respublikası! Yaşasın, müzəffər Azərbaycan Ordusu! Yaşasın, sarsılmaz və əbədi Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı!

Qаfqаz Аlbаniyаsı dаim diqqət mərkəzində оlub. Qаfqаzdа isə Kəlbəcər kimi tаriхi əsrlərlə ölçülən insаn məskənləri və gözəlliklər diyаrı аz deyil. Hər gələn isə bu gözəlliyi bir cür qiymətləndirir. Məsələn, Qаfqаz geоlоgiyаsının аtаsı hesаb оlunаn V.Аbiх də belələrindən оlmuşdur. Оnun Kəlbəcər hаqqındаkı fikri indiyə kimi Kəlbəcərə verilmiş qiymətlər içərisində dаhа оrijinаl və təkrаrоlunmаzdır. О demişdir: "Kim ki Tərtər çаyı bоyuncа seyr etməyib, Isveçrənin gözəlliyinə о, heyrаn оlа bilər".
Aşıq Şəmşirin 1955-ci  ilin yayında Kəlbəcərdə sevimli şairimiz Səməd Vurğunla görüşü tarixi bir hadisəyə çevrildi. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun respublikanın rayonlarına səfərə çıxırdı. Bu dəfə o, Kəlbəcərə də gəlmişdi. Şairi qarşılayanlar arasında aşıq Şəmşir də var idi. O, Səməd Vurğunu öz qoşma-şerləri ilə salamlayır. Sonradan şairlər möhkəm dost olurlar və Səməd Vurğunun təşəbbüsü ilə Aşıq Şəmşir Bakıya dəvət olunur və Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilir. Səməd Vurğun aşıqdan xahiş edir ki, əlyazmalarını Bakıya gətirsin. Onun təşəbbüsü ilə Şəmşirin şerlərinin külliyyatı hazırlanır. Saz-söz sənətində göstərdiyi xidmətlərə görə Aşıq Şəmşir, Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülür, “Fəxri nişan” ordeni ilə təltif edilir. Ulu öndər H.Əliyev bu tarixi görüşü öz xatirələrində çox qiymətləndirmişdir.
 
Baxın ha Səmədlə Aşıq Şəmşir bir dağın döşündəki bulağın qoşa gözüdür. Biri şifahi ədəbiyyatdır biri yazılı ədəbiyyat. Baxın görün bunlar əl-ələ verib quvuşduğu kimi, qucağlaşdığı kimi bu su da bir məcrada necə birləşib. Bu bir xalqın mənəviyyatıdır, bir xalqın dünyasıdır

       Ümummilli lider Heydər Əliyev

  kalbajarcom@gmail.com  |  Tel: +994-55-585-55-58 

            Copyright  © 2020        |       www.kalbajar.com        |      Əlaqə :(+994 55) 585-55-58     |     Email : kalbajar93@hotmail.com        |      Development by Rashad Abdullayev